(Hybrid PABX & IP PBX) การทำงานร่วมกันของตู้สาขาระบบอนาล็อค PABX กับตู้สาขาดิจิตอล IP PBX

57 จำนวนผู้เข้าชม  | 

(Hybrid PABX & IP PBX) การทำงานร่วมกันของตู้สาขาระบบอนาล็อค PABX กับตู้สาขาดิจิตอล IP PBX

ในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เครื่องมือสำหรับการโทรศัพท์และการสื่อสารภายในองค์กรก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ การพัฒนาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ PABX สำหรับธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เพราะไม่เพียงเพิ่มความสามารถและความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังเสนอแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจในแต่ละกลุ่มด้วย การทำงานร่วมกันของ ตู้สาขาอนาล็อคเดิม PABX และตู้สาขาดิจิตอล IP PBX เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ภายในองค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การสื่อสารทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี

ตู้สาขาอนาล็อคแบบเดิม PABX เป็นเทคโนโลยีโทรศัพท์ที่ใช้กันมานานในองค์กร มีความเสถียรและคงที่ในการให้บริการ ในทางกลับกัน ตู้สาขาดิจิตอล IP PBX นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น การทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองระบบนี้เป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ โดยระบบ IP PBX จะเชื่อมต่อกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบอนาล็อค PABX  ผ่านการเชื่อมต่อแบบ SIP  จึงทำให้สามารถโอนสายและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพในการสื่อสาร

การทำงานร่วมกันระหว่างตู้สาขาอนาล็อคเดิม PABX และตู้สาขาดิจิตอล IP PBX ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร โดยมีระบบที่มีความสามารถในการโอนสายระหว่างแผนกและการรวมฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ความสามารถในการจัดการและควบคุม

การผสมผสานระหว่างทั้งสองเทคโนโลยีของตู้ PABX และตู้  IP PBX  ยังช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการจัดการและควบคุมระบบโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูง

กระบวนการทำงานร่วมกัน

การทำงานร่วมกันระหว่างตู้สาขาโทรศัพท์อนาล็อคเดิม PABX และตู้สาขาดิจิตอล IP PBX เป็นกระบวนการที่สำคัญในการให้บริการโทรศัพท์และการสื่อสารภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถแบ่งกระบวนการทำงานร่วมกันนี้ออกเป็นขั้นตอน ดังนี้

1. การเชื่อมต่อระบบ

ขั้นตอนแรกในการทำงานร่วมกันของตู้สาขาอนาล็อคเดิม PABX และตู้สาขาดิจิตอล IP PBX คือ การเชื่อมต่อระบบทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปแล้ว การเชื่อมต่อนี้จะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า SIP (Session Initiation Protocol) ซึ่งช่วยให้สามารถโอนสาย และข้อมูลระหว่างระบบ Analog PBX และ IP PBX ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การโอนสาย

เมื่อมีการโอนสายตู้สาขาโทรศัพท์ภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร ระบบตู้สาขาเดิมอนาล็อค PABX  จะสามารถโอนสายไปยัง  IP PBX หรือตรงกลับมาโดยไม่มีการติดขัดในการสื่อสาร โดยมีการทำงานดังนี้ 

 • การเริ่มต้นการโอนสาย: เมื่อมีการโอนสายจากผู้ใช้หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการโอน ระบบ PBX จะรับสัญญาณของสายนั้นและตรวจสอบว่าสายที่ต้องการโอนสามารถโอนได้หรือไม่
 • การกำหนดปลายทาง: เมื่อระบบ PBX ตรวจสอบและยอมรับการโอนสาย จะกำหนดปลายทางที่สายโอนจะถูกส่งไป ซึ่งอาจเป็นหมายเลขภายในของระบบ PBX เดิม หรือหมายเลขภายนอกองค์กร
 • การสื่อสารกับ IP PBX: หากปลายทางที่กำหนดเป็นระบบ IP PBX ระบบ PBX จะสื่อสารกับ IP PBX   เพื่อส่งสัญญาณในการโอนสายภายใน
 • การส่งสัญญาณสายโอน: IP PBX จะรับสัญญาณสายที่ถูกโอนมา และจะตรวจสอบปลายทางที่กำหนดไว้กับสายที่โอนมา หากปลายทางเป็นภายในระบบ IP PBX  ก็จะส่งสัญญาณสายไปยังเครื่องโทรศัพท์ (ภายใน) ที่เป็นปลายทาง
 • การยอมรับการโอนสาย: เมื่อเครื่องโทรศัพท์ปลายทาง (ภายใน) รับสัญญาณสาย ผู้ใช้สามารถตอบรับหรือปฏิเสธการโอนสายได้ตามต้องการของเขา
 • การควบคุมสายที่โอนกลับ: หากผู้ใช้ปลายทางต้องการโอนสายกลับไปยัง PBX เดิม สามารถทำได้โดยการเข้าระบบหรือกดปุ่มตามคำแนะนำของระบบ


3. การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล

ตู้สาขาโทรศัพท์ดิจิตอล IP PBX มักจะมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลการสนทนาและข้อมูลการโทรศัพท์ ซึ่งสามารถใช้  ในการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์กรได้ รวมถึงเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการสนทนา หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าหรือโทรออก และระยะเวลาการสนทนา เป็นต้น 

4. การรวมฟีเจอร์

การทำงานร่วมกันยังช่วยให้สามารถรวมฟีเจอร์ต่าง ๆ ระหว่างระบบ PBX และ IP PBX เข้าด้วยกัน เช่น การใช้งานร่วมกันของระบบโทรสารเสียงและข้อความ การส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย IP เป็นต้น

5. การจัดการความปลอดภัย

การทำงานร่วมกันยังเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการความปลอดภัยของระบบโทรศัพท์ โดยตัวอย่าง เช่น การใช้งานร่วมกันของระบบการตรวจจับการละเมิดความปลอดภัย เพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้น

ค่าใช้จ่ายที่ลดลงของการรวมระบบ

 • ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงระบบเพราะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมดทั้งระบบ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ในการลงทุนได้มากกว่า 50%
 • ลดค่าโทรศัพท์ เนื่องจากรองรับการโทรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (VoIP) ช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์ทางไกลประเทศ และค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
 • ลดค่าบำรุงรักษา เพราะระบบ IP PBX มีอายุการใช้งานยาวนาน ต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่าระบบแบบอนาล็อกเดิม PABX       

 

ช่วยคงสภาพการใช้งานของตู้ PABX เดิม

 • องค์กรสามารถใช้งานโทรศัพท์แบบดั้งเดิมที่มีอยู่ได้ต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ใหม่ทั้งหมดตามจำนวน ext. number  ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน
 • ช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากการต้องทิ้งเครื่องโทรศัพท์อนาล็อคแบบเก่า


เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • องค์กรสามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ของระบบ IP PBX เช่น การโอนสาย การประชุมทางไกล ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ฯลฯ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
 • พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวก แม้จะอยู่คนละสถานที่ได้ (ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ)
 • ระบบ IP PBX สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM และระบบอื่นๆ ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว


ความยืดหยุ่นของการใช้งาน

 • รองรับการขยายระบบ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับขนาดระบบ IP PBX ให้รองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นได้ง่ายดาย
 • รองรับการใช้งานบนคลาวด์  (Cloud) ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าบำรุงรักษา
 • รองรับบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท เช่น โทรศัพท์ IP Phone โทรศัพท์มือถือ Mobile Soft Phone หรือคอมพิวเตอร์ 


การรองรับการใช้งานในอนาคต

 • ระบบ IP PBX เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคตท่กำลังจะมาถึง
 • การใช้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบใหม่โดยการทำงานร่วมกันของอนาล็อค PABX และ IP PABX สามารถรองรับการขยายธุรกิจ และรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้มากขึ้นเท่าที่ต้องการได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

 

การทำงานร่วมกันระหว่างตู้สาขาแบบอนาล็อก PABX กับ IP PBX เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่ต้องการผสานรวมระบบตู้สาขาเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโทรศัพท์พื้นฐานทั้งหมดที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ( Hybrid PABX & IP PBX) ภายในธุรกิจ ของท่านให้ดียิ่งขึ้น

UPGRADE ระบบการสื่อสารทางธุรกิจของคุณให้เหนือกว่าไปกับ เน็ททริกซ์ คอร์ปอร์เรชั่น เราขอเสนอโซลูชั่นการสื่อสารที่ทันสมัย และคุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ด้วยการพัฒนาการใช้งานตู้สาขา PABX แบบอนาล็อคไปสู่ระบบ IP PBX ที่จะทำให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพที่เหนือชั้น ตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจ และรับสิทธิพิเศษสุดโปรโมชั่นบริการโทรฟรี !! 24 ชั่วโมง ผ่านเครือข่าย 5G ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ทุกเบอร์ทั่วไทย ครอบคลุมทุกเครือข่าย ทุกระบบ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายมากกว่าการโทรแบบเดิมๆ พร้อมบริการหลังการขายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพสนใจติดต่อโทร. 02-3692829 และขอรับบริการตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ Hybrid PABX & IP PBX  เพิ่มเติมได้ที่                                                                                    https://www.nettrixcorp.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้